Terms and conditions

Ved hyring af Maltes Marketing ApS (CVR: 40338993) til at hjælpe med ydelser i en kundes virksomhed,

accepteres disse handelsbetingelser utvetydigt.

Desuden godkendes vores persondatapolitik.

 

Ydelser
Maltes Marketing ApS påtager sig intet resultatansvar eller ansvar for ydelsens hensigtsmæssighed. Maltes Marketing ApS er kun ansvarlig for, at leve op til en god faglig standard og er kvalificerede til at udføre de aftalte opgaver.

Ydelser afregnes på timebasis (pr. påbegyndt kvarter), som månedspris for en fast ydelse og/eller pr. aftalt tilbud - eller i kombination.

 

Transport
Transport afregnes som ydelse og afregnes pr. aftalt timepris, ellers 850 kr pr. time. Kun aktuelt ved aftalte møder og lign.

 

Misligholdelse
Maltes Marketing ApS kan ikke gøres ansvarlig for, at den leverede ydelse ikke har den ønskede værdi for kunden, eller at man ikke opnår de ønskede resultater. Hvis det leverede undtagelsesvist må betegnes som mangelfuld, skal dette påberåbes skriftligt senest 14 dage efter udførelsen af det arbejde.

I tilfælde af mangler ved ydelsen kan Maltes Marketing ApS vælge, om man vil foretage omlevering eller efterlevering af den leverede ydelse, eller om man vil give et forholdsmæssigt afslag.

Kunden kan ikke gøre øvrige beføjelser gældende, og Maltes Marketing ApS kan ikke ifalde nogen form for erstatning.

 

Force Majeure
Maltes Marketing ApS er ikke ansvarlig for begivenheder, der må betragtes som force majeure, herunder krig, mobilisering, terror, hackerangreb og virus, svigt eller nedbrud i elforsyning eller kommunikationslinjer, sygdom eller fravær af anden grund hos nøglemedarbejdere, strejke, lockout, brand, oversvømmelse, skybrud eller andre naturkatastrofer.

 

Fakturering
Der faktureres almindeligvis løbende i midten af en kalendermåned efter anvendt tidsforbrug/månedspris/tilbud og forbrugte omkostninger i foregående 30 dage.

Fastpris-aftaler betales forud. Såfremt kunden ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 5 dage efter kundens modtagelse heraf.

Opsigelse skal ske senest 14 dage før næste faktureringsperiode.

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved forsinket betaling er Maltes Marketing ApS berettiget til renter fra forfaldstidspunktet med 2% per påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb.

Der tilbagebetales ikke ved forudbetaling for måned, kvartal eller årsopgaver, uanset årsag.

Der kan betales med bankoverførsel. Alle bank og overførselsgebyrer betales af kunden.


 

Lovgivning

Det er til enhver tid kundens ansvar, at overholde gældende lovgivning indenfor markedsføring, persondata og anden lovgivning der måtte have indflydelse. Maltes Marketing ApS forsøger efter bedste evne overholde al gældende lovgivning, men tager på intet tidspunkt ansvar for evt. lovbrud, misbrug eller anden brud på lovgivningen i fx. (men ikke begrænset til) kundens markedsføring, sporing, behandling af data, salg, drift, kommunikation og ledelse.

 

Kundens medvirken
Det er en forudsætning for Maltes Marketing ApS's leverancer, at kunden medvirker som forudsat af Maltes Marketing ApS, herunder stiller fornødne kvalificerede ressourcer til rådighed for Maltes Marketing ApS.

Kunden skal levere nødvendigt og relevant materiale som krævet, melde tilbage på forespørgsler fra Maltes Marketing ApS og godkende fremsendte beskrivelser indenfor de af Maltes Marketing ApS fastsatte frister. Såfremt kunden ikke opfylder sine forpligtelser efter nærværende aftale, er Maltes Marketing ApS berettiget til at skyde efterfølgende tidsfrister og kræve betaling for Maltes Marketing ApS merforbrug af ressourcer og tab i øvrigt som følge af kundens manglende medvirken.

Maltes Marketing ApS kan på ingen måde gøres ansvarlig for forhold, som kan henføres til kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale. Bevirker kundens forhold, at tidsplanen skydes, kan det betyde en hel revurdering af tidsrammer.

 


Tilbud, "fastpris"-aftaler og månedspris

Ved ændring af indhold i eller omfang af opgaven og dens størrelse, eller hvis kunde har tilbageholdt information om mængden af opgaver eller tillægger nye opgaver til aftalen, har Maltes Marketing ApS ret til at ændre prisen for ydelsen.

 

Ejendomsforbehold og Copyright
MaltesMarketing.dk forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket. Herefter er det leverede kundens ejendomsret. Maltes Marketing kan udtage mindre dele af det leverede, til portefølje fremvisning via hjemmeside og andre medier.

 

Fortolkning
Hvor intet andet er angivet, finder dansk rets almindelige regler anvendelse på forholdet mellem parterne.

 

 

Senest ændret 16. april 2020.